Vedtægter


Vedtægter for Haastrup Forsamlingshus

§ 1                       NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Foreningen for Haastrup Forsamlingshus.

Foreningens hjemsted er Bygaden16, Haastrup, 5600 Faaborg.

§2                        FORMÅL

Foreningens formål er at drive og opretholde Haastrup forsamlingshus som møde og forsamlingssted for fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig eller selskabelig karakter, der understøtter samhørigheden og fællesskabet i lokalområdet.

§ 3                       MEDLEMMER

Enhver kan optages som medlem, såfremt vedkommende tilslutter sig foreningens formål. Medlemskabet er kun gyldigt hvis årskontingentet er fuldt betalt. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og kun myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter og regler. Beslutningen kan indankes for forsamlingens generalforsamling.

Der føres en fortegnelse over medlemmer, med mindst navn, adresse, og evt. telefonnumre og e-mail adresse. 

Bestyrelsen bemyndiges efter vedtagelsen af disse vedtægter, at opkræve kontingent for et år af gangen, af medlemmer af foreningen, på den efter bestyrelsens skøn bedste måde.

Kontingent bestemmes på  generalforsamlingen, og kan tages op til vurdering eller ændres efter behov. Et årskontingent løber fra generalforsamling til generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter regler for udlejning.

§ 4                                                    GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på Forsamlingshuset og hos den lokale købmand. Indkaldelsen kan/bør også ske elektronisk.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1      Valg af dirigent

2      Valg af referent

3      Formandens/bestyrelsens beretning

4      Forelæggelse af det reviderede regnskab

5      Fastsættelse af kontingent

6      Indkomne forslag

7      Valg til bestyrelsen + valg af suppleanter

8      Valg til revisorer

9      Eventuelt

Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer, der senest 1 ugedag før generalforsamlingen har betalt kontingent for det regnskabsår generalforsamlingen vedrører. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Man bliver afkrydset ved fremmødet og få udleveret en ”stemmeseddel”, der udleveres 1 stemmeseddel pr. husstand. Alle kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar, for at kunne blive behandlet på den følgende generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal og med håndoprakt stemmeseddel. Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, kan dog foranstalte skriftlig afstemning og udpege 2 stemmetællere, hvis han finder det nødvendigt. Ved personvalg foretages normalt skriftlig afstemning, hvor man højst kan afgive stemmer på det antal personer, der skal vælges.

Referatet fra generalforsamlingen skal underskrives af både dirigenten og referenten.

§ 5                       EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og kun forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen kan behandles.

§ 6                       BESTYRELSEN OG KONSTITUERING                                                                                                                                                                                                                                                         Foreningen vælger en bestyrelse på 5-9 medlemmer, helst med et ulige antal. Valget gælder for 2 år, skiftevis afgår hvert år henholdsvis 3-5 og 2-4 medlemmer.

Bestyrelsen vælger på et konstituerende møde senest 14 dage efter nyvalg, af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, men formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen skal føre en protokol (evt elektronisk), hvori indføres referat af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen drager omsorg for husets vedligeholdelse samt for forsikringers, skatters, renters og afdrags betaling i rette tid og for at det bruges i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen udpeger, hvem der står for udlejning af forsamlingshuset efter de regler og priser som bestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen påser, at udlejningen sker indenfor de rammer som er angivet for forsamlingshusets formål og kan afvise arrangementer eller lejemål som er i modstrid hermed.

§ 7                       ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet. Regnskab føres af kassereren, der også fører medlemsregistret.

Foreningens likvide midler skal være anbragt i et pengeinstitut.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8                                                    TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Foreningen tegnes i den daglige økonomi op til 1.000 kr. ved godkendelse af formand eller kasserer.

Optagelse af lån, pantsætning o.l., som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlings godkendelse.

Foreningen hæfter alene med deres respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen.

§ 9                                                    VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægterne bør kunne findes af alle medlemmer på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen eller 1/3 del af foreningens medlemmer kan indgive forslag om vedtægtsændring.

Disse vedtægter kan ændres med simpelt flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum.

Indkaldelsen med dagsorden skal foretages mindst 14 dage før afholdelsen, og ændringsforslaget skal fremgå af dagsordenen. Indkaldelsen bør sendes til alle medlemmer elektronisk, hvis det er muligt.

§ 10                     OPLØSNING

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 del af alle afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum.

Mulige aktiver tilfalder almennyttige formål i Haastrup by og omegn, hvilket besluttes på den sidste afholdte generalforsamling.

Ovenstående forslag er vedtaget ved generalforsamlingen den 24. februar 2017.


Del siden